ក្រុមការងារលើដីគោកនៃក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្រ្តនៅប៉ូលខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានីយTaishan

2018-12-26 17:37:32 |ប្រភព:CRI

    ថ្ងៃ​ទី​២៥​ខែ​ធ្នូ​ ក្រុម​ការងារលើដីគោក​នៃ​ក្រុមសិក្សា​ស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្រ្ត​ប៉ូល​ខាងត្បូង​របស់​ប្រទេសចិនបាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ដល់ស្ថានីយTaishan ។ ថ្ងៃ​ដដែល​ ក្រោយពីធ្វើ​ដំណើរ​ក្រោម​ធាតុអាកាសធ្លាក់ខ្យល់​និង​ព្រិលខ្លាំង​អស់​រយៈពេល​៨​ថ្ងៃ ក្រុមសិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវខាងវិទ្យា​សាស្រ្តនៅប៉ូល​ខាងត្បូង​លើក​ទី​៣៥​របស់​ប្រទេស​ចិន​ គឺក្រុម​Taishanនិង​ក្រុម​Kunlun  ដែលមានសមាជិក​សរុប​៣៧​រូប​បាន​ធ្វើ​ដំណើរទៅ​ដល់​ស្ថានីយ៍Taishanដោយ​ជោគ​ជ័យ​៕