កិច្ចប្រជុំជួបសន្ទនាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ Think tank យូណាន-កម្ពុជា ប្រារព្ធនៅទីក្រុងគុនមីង

2018-04-27 16:47:00 |ប្រភព:云桥网


តំណាងភាគីចិនជូនទស្សនាវដ្តី“ខ្មែរ”ភាសាខ្មែរ អោយភាគីកម្ពុជាដែលវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំ

  ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា  “កិច្ចប្រជុំជួបសន្ទនាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឡានឆាង- មេគង្គ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ Think tank យូណាន-កម្ពុជានិងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ” ដែលសហការរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ គុនមីង ចិន(SSILR)និងវិទ្យាស្ថានខ្មែរសំរាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព  ប្រារព្ធនៅទីក្រុងគុនមីង។

  ប្រធានបទក្នុងកិច្ចប្រជុំជួបសន្ទនានិងពិភាក្សាលើកនេះពោលគឺការពង្រឹកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ Think tank រវាងខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិននិងកម្ពុជា។  ផ្តោតសំខាន់ទៅលើសេវាក្មមសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងតម្រូវការរបស់សហគ្រាសនៃខេត្តយូណាននិងកម្ពុជា បង្កើនការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ជំរុញការកសាងយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាអចិន្ត្រៃយ៍ នៃThink tank យូណាន-កម្ពុជា។ ប្រធានបទកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាទំនាក់ទំនងរូមមានដូចជា សន្តិសុខតំបន់  សហសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ Think tank មេគង្គ-ឡានឆាំង ការស្ថាបនាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាការវិនិយោគទុនគម្រោងដឹកជញ្ជូនកំពុងផែកម្ពុជា ការវិនិយោគទុនគម្រោងវេជ្ជសាស្រ្ត នៃសុខាភិបាលកម្ពុជាជាដើម។ អ្នកតំណាងកម្ពុជាដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំបានលើកឡើងថា   នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយភាគីចិន ក្តោប​ក្តាប់​ឱកាស ប្រឈមមុខនិងបញ្ហាផ្ទាល់  ជុំរុញការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍន៍ នៃវេទិការជាតិតំបន់ទន្លេឡានឆាំង-ទន្លេមេគង្គ។

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា