តើអ្នកធ្លាប់ឃើញមនុស្សយន្តធ្វើការងារប្រចាំនៅទីលានចំណតរថយន្តទេ

2018-05-08 16:16:20 |ប្រភព:中新网

ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា  អ្នកបើកបររថយន្ត​បានបើកឆ្លងកាត់ទីលានចតឡានដែលដាក់​មនុស្សយន្ត​ប្រចាំការនៅទីនោះ

  ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា  “កន្លែងមនុស្សយន្តប្រមូលប្រាក់”ដែលដំឡើងថ្មីៗបានចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ប្រជាជនរស់នៅមួយនៅទីក្រុងគុនមីញ

  ក្រោយពេលបរិក្ខារនេះស្កេនស្លាកលេខឡានរួច  នឹងគណនាឃើញប្រាក់ការចំណាយថ្លៃចតឡាន  ហើយផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រពីរក្នុងការបង់ប្រាក់នោះគឺយកការបង់លុយសុទ្ធ​ និងការស្កេនដោយទរស័ព្ទ។  ឆ្លងតាមរយៈបរិក្ខារនេះអាចធ្វើឱ្យមនុស្សយន្តប្រមូលប្រាក់រហូតបាន  ហើយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធិភាពចំពោះរថយន្ត ដែលធ្វើការឆ្លងកាត់បាន។

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា