កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ជើងហោះហើរត្រង់“ទីក្រុងគុនមីញ =ខេត្តសៀមរាប”នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ JC ប្រទេសកម្ពុជា បានហោះហើរសាឡើងវិញ

2018-06-13 17:38:17 |ប្រភព:云南网

  កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា   ជើងហោះហើរត្រង់“ទីក្រុងគុនមីញ =ខេត្តសៀមរាប”នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ JC ប្រទេស កម្ពុជា បានហើរឡើងវិញ  នាថ្ងែអង្គារ  ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងថ្ងៃសៅរិ៍ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលធ្វើការហោះហើរទៅវិញទៅមកនៃទីក្រុងគុនមីញ(Kunming)ទៅខេត្តយូណាន(Yunnan)ប្រទេសចិននិងខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជា។

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ យ៉ាង ជីហុយ(YANG ZHIHUI)

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា