អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងផ្តល់សេវាកម្មគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូង

2018-06-13 18:04:33 |ប្រភព:云南网

  ឆ្នាំនេះ  ដើម្បីឱ្យសកម្មភាពនានានៃពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកនេះអាចប្រារព្ធដោយជោគជ័យ  ខេត្តយូណាន (Yunnan)បានជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ១៥០០ នាក់ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ១៦ ដើម្បីរៀបចំធ្វើការងារសេវាកម្មក្នុងតំបន់ពិព័រណ៍។  ក្រៅពីនេះ  ខេត្តយូណានបានប្រមូលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រុង ចំនួន ១០ ពាន់នាក់ដែលមកពីខណ្ឌសំខាន់ៗទាំង៥ ក្នុងទីក្រុងគុនមីញផងដែរ។  ចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងតំបន់ពិព័រណ៍សំខាន់នឹងផ្តល់សេវាកម្មទាំង ១០  ប្រ ភេទគឺ“សេវាកម្មសួរព័ត៌មាន  ការណែនាំសណ្តាប់ធ្នាប់  ការជួយក្នុងកិច្ចការបដិសណ្ឋារកិច្ច

  ការបកប្រែភាសា  ការជួយក្នុងការទស្សនា  សេវាកម្មខាងប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន  ការជួយរៀបចំសកម្មភាពនិងវេទិកា  ការជួយភាគីរៀបចំធ្វើការរៀបចំ  ការការពារសុវត្ថិភាពនិងការបោសសំអាតអនាម័យ ៕ ”

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា