បរិមាណលក់រាយតាមអ៊ីនធើណេតនៅដើមពាក់កណ្តាលឆ្នាំនៃខេត្ត យូណានបានកើនដល់៣៦ពាន់ លានយ័ន

2018-08-10 16:21:29 |ប្រភព:昆明日报

  អ្នកសារព័ត៌មានបានទទួលដំណឹងឱ្យដឹងថា  នៅដើមពាក់កណ្តាលឆ្នាំនេះ  បរិមាណលក់រាយតាមអ៊ីនធើណេតក្នុងខេត្ត​យូណាន​ទាំងមូលបានកើនដល់៣៦០៥៥លានយ័ន  បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនបានកើនឡើង៥៩.៩២%។  នៅក្នុងនោះ  បរិមាណលក់រាយតាមអ៊ីនធើណេតទៅលើទំនិញជាក់ស្តែងកើនឡើងដល់២២០២៣លានយ័ន  បើប្រៀបធៀបនឹង​ឆ្នាំមុន​បានកើនឡើង៦០.៨១%បរិមាណលក់រាយតាមអ៊ីនធើណេតទៅលើសេវាកម្មកើនឡើងដល់១៤០៣២លានយ័ន  បើ​ប្រៀបធៀប​នឹងឆ្នាំមុនបានកើនឡើង៥៨.៥៥%។

អ្នកសារព័ត៌មាន៖Miao Xingyang

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា