ទិវាវប្បធម៌ព្រិលទឹកកកក្រោមប្រធានបទ“ណាត់ជួបគ្នានៅឆ្នាំ២០២២”បានប្រារព្ធធ្វើនៅក្រុងប៉េកាំង

2019-01-07 17:55:53 |ប្រភព:CRI

  ទិវាវប្បធម៌ព្រិលទឹកកកឈ្មោះ“ណាត់ជួបគ្នានៅឆ្នាំ២០២២”លើកដំបូងបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្រុងប៉េកាំងពីថ្ងៃទី៦ ខែមករា ដល់ ថ្ងៃទី១៩ ខែកម្ភៈ  ដើម្បីបង្ហាញនូវវប្បធម៌និងកីឡាលើព្រិលទឹកកករបស់ប្រទេសចិនតាមរយៈវិធីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ ការធ្វើអន្តរកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យា និងការចូលរួមសកម្មភាពកីឡានិងវប្បធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រិលទឹកកកជាដើម៕