អំពូលចម្រុះពណ៌ភ្លឺចិញ្ចាត ដែលបានបង្កើតបរិយកាសសប្បាយរីករាយជាខ្លាំង

2019-02-01 10:39:34 |ប្រភព:yunnangateway

  នាថ្ងៃទី២៨ ខែមករា  ភ្ញៀវទេចរណ៍កំពុងតែគយគន់អំពូលចម្រុះពណ៌នៅសួនសាធារណៈដាក័ានគុនមីញ។  នាថ្ងៃទី៣០ ខែមករា  ភ្ញៀវទេសចរនិងម្នកក្រុងកំពុងតែគយគន់អំពូលចម្រុះពណ៌នៅឧឡានពិព័រណ៍សាកវប្បកម្មពិភពលោកគុនមីញយូណាន  តាមបុណ្យចូលឆ្នាំចិនកាន់តែខិតជិតមកដល់  អំពូលចម្រុះពណ៌កន្លែងនានាបានបើកឱ្យបំភ្លឺដ៏ឆើតឆាយ   ដែលបានបង្កើតបរិយកាសសប្បាយរីករាយជាខ្លាំង៕