ក្នុងពេញមួយជីវិតសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងល្ខោន អ្នកសម្តែងនៃល្ខោនទាន

2019-02-26 18:02:06 |ប្រភព:yunnangateway

  លោក Zhang Deyuanនិយាយថា ពេញមួយជីវិតខ្ញុំ  អ្វីៗដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំសប្បាយនិងខ្វល់ខ្វាយចិត្តសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងល្ខោនទាន(គឺល្ខោនយូណាន)។

  លោក Zhang Deyuanជាប្រធានថ្នាក់ជំនាន់ទី៤នៃថ្នាក់ល្ខោនទាននៃអ្នកឆ្លៀតពេលទំនេរនៅភូមិនៃទីក្រុងគុនមីញ  ផ្លូវនាវចេចាំងត្រូវបានប្រសិទ្ធិនាមថាសំបុកល្ខោនទាន  ថ្នាក់ល្ខោនទាននាវចេចាំងក្នុងភូមិមានប្រវត្តិជាងមួយរយឆ្នាំហើយ។

  តាំងពីអាយុ១១ឆ្នាំលោក Zhang Deyuanបានចាប់ផ្តើមរៀនល្ខោនទាន  មិនគ្រាន់តែមានចំណង់ចំណូលចិត្តលើល្ខោនទានប៉ុណ្ណោះទេ  ចំពោះការកែស្គ្រីប តែងតាំងតួនាទីនៃល្ខោនជាដើមZhangDeyuan សុទ្ធតែស្វែងយល់និងសិក្សារៀនសូត្រដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ល្ខោន។

  

  លោក Zhang Deyuan បានប្រាប់ថា  ឆ្នាំ១៩៧៨ជារយៈពេលមាសនៃល្ខោនទាន  នៅពេលនោះ  មនុស្សក្នុងថ្នាក់ល្ខោននៅនាវចេចាំងមានដល់ជាង៧០នាក់  យុវវ័យមានប្រហែល៧០%។  ក៏ប៉ុន្តែលោក Zhang Deyuanរកឃើញថា  ការសម្តែងល្ខោនទានមិនសូវរកលុយបាន  ហេតុនេះហើយបានជាមានអ្នកសម្តែងជាច្រើនបានចាកចេញពីថ្នាក់ល្ខោនទៅធ្វើការនៅក្រៅ  ដោយសារខ្វះខាត់អ្នកសម្តែង  ចំនួនដែលគេសម្តែងក៏កាន់តែតិច។  ចុងក្រោយថ្នាក់ល្ខោនរំសាយ  ទស្សនិកជនក៏ទៅបាត់ផងដែរ។

  លោក Zhang Deyuan ចាប់ផ្តើមស្វែងរកអ្នកស្រឡាញ់ល្ខោនទានដែលបានចាកចេញពីថ្នាក់ល្ខោន។  រហូតដល់ឆ្នាំ២០០៦  Zhang Deyuan និងអ្នកស្រឡាញ់ល្ខោនទានជាង៣០រូបបានបង្កើតថ្នាក់ល្ខោនទានឡើងវិញ។

  ដោយសារការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាល  មានគ្រូបង្រៀនរបស់ក្រុមល្ខោនជំនាញចំនួន៦រូបបានមកដល់ភូមិនាវចេចាំង  ដើម្បីបង្រៀនអ្នកសម្តែងក្នុងថ្នាក់ល្ខោនច្រៀងនិងសម្តែង។  ដោយសារថ្នាក់ល្ខោនធ្វើការសម្តែងដោយមិនគិតថ្លៃ  សោហ៊ុយក្នុងថ្នាក់មិនសូវច្រើនឡើយ  អ្នកសម្តែងក្នុងថ្នាក់ល្ខោនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូល១៥០ដល់៣០០ដុល្លាអាមេរិកក្នុងប្រចាំឆ្នាំ។

  មិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេ  ដោយសារអាយុនៃសមាជិកក្នុងថ្នាក់ល្ខោនភាគច្រើនចន្លោះ៣៥ឆ្នាំ ដល់៧០ឆ្នាំ  គ្មានយុវវ័យនោះ  ហេតុនេះហើយបានជានៅក្រោមការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាល  អ្នកសម្តែងក្នុងថ្នាក់ល្ខោនបានទៅដល់សាលានៅភូមិនាវចេចាំង ដើម្បីបង្រៀនកូនសិស្សស្រឡាញ់ល្ខោនទាន  ថ្នាក់ល្ខោនទានបានយកប្រាក់ ៧៤៧០ដុល្លាអាមេរិក  ដើម្បីទិញសំលៀកបំពាក់សម្តែងឱ្យកូនសិស្ស។

  “ប្រសិនបើទស្សនិកជនស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ  និងទស្សនាល្ខោនទានច្រើនដងនោះ  ល្ខោនទាននឹងទទួលបានការស្រឡាញ់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា។”Zhang  Deyuan ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តវេនវប្បធម៌ល្ខោន​ទាន  ទីបំផុត  ល្ខោនទាននឹងអាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ និងទទួលបានការស្រលាញ់ពីប្រជាជន៕