ព្រៃថ្មណែគូមានផ្ការីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ

2019-03-08 16:39:16 |ប្រភព:yunnangateway

ឆ្លងកាត់រដូវរងា  ព្រៃថ្មណែគូខេត្តយូណានបានទទួលរដូវផ្ការីកដែលមានផ្ការីកយ៉ាងស្គុះស្គាយនិងមានកម្លាំងរស់រវើក។នៅក្បែរព្រៃថ្មណែគូមានបឹងមួយឈ្មោះយន្តហ៊ូ  ដែលសម្បូរទៅដោយធនធានជលជាតិ៕