សត្វរំពេរជំពុះក្រហមនៅទីក្រុងគុនមីញបានពាក់“មួកខ្មៅ”ដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ

2019-03-12 18:27:33 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី១១ ខែមីនា យោងតាមរយៈពេលសត្វរំពេរជំពុះក្រហមចាកចេញពីទីក្រុងគុនមីញត្រឡប់ទៅវិញ  ផ្នែកក្បាលនៃសត្វរំពេរជំពុះក្រហមដែលឆ្លងកាត់រដូវរងានៅទីក្រុងគុនមីញបានក្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅ  មើលទៅហាក់ដូចជាបានពាក់មួកខ្មៅ។  ផ្នែកក្បាលក្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅជានិមិត្តសញ្ញាដែលសត្វរំពេរជំពុះក្រហមពេញវ័យ  ដែលបានបង្ហាញថា  ពួកវានឹងត្រឡប់ទៅទីកន្លែងសម្រាកវិញដើម្បីបន្តពូជ៕