ផ្កា Malus Spectabilis នៃទីក្រុងគុនមីញបានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ

2019-03-21 18:17:18 |ប្រភព:yunnangateway

ពេលថ្មីៗនេះ  ផ្កា Malus Spectabilisនៅទីក្រុងគុនមីញខេត្តយូណានបានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ។  ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យយូណាន  និងសួនសាធារណៈស៊ីហ័រយ័នផ្កាMalus Spectabilis បានរីកយ៉ាងច្រើន  ដែលបានទាក់ទាញអ្នកទីក្រុងនិងភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាច្រើនមកលេងកម្សាន្តនិងគយគន់ទេសភាពទីនេះ៕