ក្រោយពីធ្លាក់ភ្លៀងមួយមេមក ដីស្រែជណ្តើរយួនយ៉ាងបានបង្ហាញទេសភាពខៀវស្រងាត់

2019-06-26 18:10:03 |ប្រភព:yunnangateway

ពេលថ្មីៗនេះ  នៅទីកន្លែងជាច្រើននៃខេត្តយូណានបានធ្លាក់ភ្លៀងជាថ្មីសីតុណ្ហភាពអតិប្បរមានៃកន្លែងភាគច្រើនបានធ្លាក់ចុះចំនួន0.5-2℃។  ក៏ប៉ុន្តែតំបន់មិនទាន់ធ្លាក់ភ្លៀងនៅមានលក្ខណៈក្តៅដដែល  ឧទាហរណ៍ ស្រុកយួនយ៉ាង សីតុណ្ហភាពនៅមណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិហានីជនជាតិយីហុងហឺខេត្តយូណានគឺខ្ពស់ជាង40℃។ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា តំបន់ទេសភាពដីស្រែជណ្តើរយួនយ៉ាងបានធ្លាក់ភ្លៀងជាខ្លាំង  ក្រោយពីធ្លាក់ភ្លៀង  ខ្យល់អាកាសនៅទីនោះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ  ទេសភាពដីស្រែជណ្តើរមានសភាពខៀវស្រងាត់៕