ពន្លាវប្បធម៌ធំទាំងបីបានក្លាយទៅជាសំណង់និមិត្តសញ្ញានៃទីក្រុងគុនមីញ

2019-08-16 16:01:49 |ប្រភព:yunnangateway

សារមន្ទីរខេត្តយូណាន  មហោស្រពល្ខោនខេត្តយូណាន  សារមន្ទីរអក្សរសិល្ប៍និងសិល្បៈយូណានបានបង្កើតឡើងនូវមូលដ្ឋានសិល្បៈនិងវប្បធម៌រៀងរាល់ឆ្នាំ  គ្រប់រដូវ  និងរៀងរាល់ខែសុទ្ធតែមានសកម្មភាពវប្បធម៌និងសិល្បៈដ៏សម្បូរបែបបានរៀបចំនៅទីនេះ  ដែលបានទាក់ទាញប្រជាជនក្នុងទីក្រុងជាច្រើនមកទីនេះចូលរួមសកម្មភាពប្រភេទនានា  ដែលបានក្លាយទៅជាសំណង់និមិត្តសញ្ញាវប្បធម៌ដ៏សំខាន់នៃទីក្រុងគុនមីញ៕