ពិព័រណ៍សាកវប្បកម្មពិភពលោកប៉េកាំងបានទទួលពិធីទិវាជាតិកម្ពុជា

2019-09-02 18:25:43 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា  អ្នកសម្តែងបានធ្វើការសម្តែងសិល្បៈក្នុងសកម្មភាពពិធីទិវាជាតិកម្ពុជា​​​។  នៅថ្ងៃដដែលនោះ  សកម្មភាពពិធីទិវាជាតិកម្ពុជានៃពិព័រណ៍សាកវប្បកម្មពិភពលោកប៉េកាំងប្រទេសចិនឆ្នាំ២០១៩បានរៀបចំនៅតំបន់សាកវប្បកម្មប៉េកាំង។