ទេសភាពរដូវរំហើយនៃភ្នំដាបោសានខេត្តយូណានពិតជាស្អាតណាស់

2019-10-16 17:28:46 |ប្រភព:yunnangateway

ចូលក្នុងរដូវរំហើយ  ភ្នំដាសានបោទីក្រុងចៅថុងខេត្តយូណានត្រូវអ័ព្ទព័ទ្ធជុំវិញ  មើលទៅហាក់ដូចជា ឋានសួគ៍  ធ្វើឱ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ថា  ចង់ត្រឡប់ទៅវិញទស្សនាម្តង៕