តំបន់ទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីសៀវឆៅបានឹងរៀបចំបុណ្យស្លឹកMaple leafចម្រុះពណ៌លើកដំបូង

2019-10-18 18:15:32 |ប្រភព:yunnangateway

អ្នកសារព័ត៌មានបានទទួលដំណឹងថា  ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា តំបន់ទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីសៀវឆៅបានឹងរៀបចំបុណ្យស្លឹកMaple leaf ចម្រុះពណ៌លើកដំបូងនិងការប្រគុំតន្រ្តីសប្បុរសធម៌ជាមួយគ្នានេះ  នឹងរៀបចំពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារ  ពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកម្ម  សកម្មភាពសប្បុរសធម៌អេកូឡូស៊ី  ការប្រគួតថតរូបរបស់ភ្ញៀវទេសចរជាដើម  ម្យ៉ាងទៀត  សកម្មភាពសម្តែងលើកនេះគឺជាការសម្តែងសប្បុរសធម៌ដែលមិនលក់សំបុត្រនោះទេ​៕