ផ្សារណានឆាំងចេបានបើកផ្សារហើយ

2019-11-22 16:27:44 |ប្រភព:yunnangateway

នាយប់ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ផ្សារណានឆាំងចេបានបើកផ្សារជាផ្លូវការ។បណ្តុំប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ផ្លូវណាឆាំងចេត្រូវចុះបញ្ជីក្នុងតំបន់ការពារជាស្នូលក្នុងបណ្តុំផ្លូវប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌គុនមីញ ។

ឆ្នាំនេះ  ខណ្ឌអ៊ូហួរបានចាប់ផ្តើមកសាងសេដ្ឋកិច្ចរាត្រីក្នុងទីក្រុងគុនមីញមុនគេ  បណ្តុំប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ផ្លូវណាឆាំងចេនៃខណ្ឌអ៊ូហួរសំខាន់កែច្នៃតាមផ្នែកចំនួន៦ដូចតទៅ៖

ទី១គឺ ការសម្បូរបែបវប្បធម៌ចំណីអាហារ  បន្ថែមអាហារសម្រន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ទី២ ការតាំងបង្ហាញផលិតផលវប្បធម៌។ ទី៣ ការតាំងបង្ហាញផលិតផលលក្ខណៈចិនធន់ថ្មី។ ទី៤ ចម្រៀងនិងសិល្បៈតាមផ្លូវ។ទី៥ ការបង្ហាញវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់។ទី៦ សំណងទទួលស្វាគមន៍ពីភ្ញៀវទេសចរ៕