ស្រុកនីនអឺខេត្តយូណាន ៖ ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងការលក់ទំនិញដើម្បីចាកចេញពីភាពក្រីក្រ

2020-04-08 16:27:36 |ប្រភព:yunnangateway

ស្រុកស្វយ័ត ជនជាតិហានីជនជាតិយី នីនអឺតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់លើអ៊ីនធឺណែត ណែនាំតែភូអឺនិងផលិតផលពិសេសក្នុងតំបន់ឱ្យអតិថិជនដើម្បីជួយកសិករក្នុងតំបន់ចាកចេញពីភាពក្រីក្រនិងបន្ថែមប្រាក់ចំណូល៕

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា