ទីក្រុងមីលឺខេត្តយូណាន៖ ការដាំបន្លែបានធ្វើឱ្យកសិករដាំបន្លែបង្កើនប្រាក់ចំណូល

2020-09-17 16:33:38 |ប្រភព:yunnangateway

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ  ទីក្រុងមីលឺខេត្តយូណានបានយកផលិតកម្មបន្លែជាគម្រោងចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីសម្បូរ“កញ្ចប់បន្លែ” ផ្តល់បន្លែស្រស់ៗជាច្រើនប្រភេទដល់ទីផ្សារ ហើយបន្លែស្រស់ៗដែលមានគុណភាពខ្ពស់នឹងលក់ដាច់ក្នុងនិងខាងក្រៅខេត្តយូណាន ។

សូមបញ្ជាក់ថា  នៅឆ្នាំ ២០១៩ ទីក្រុងមីលឺបានដាំបន្លែចំនួន១៧.៧ពាន់ហិកតា  ផលិតកម្មបន្លែចំនួន ៣៨.៨ ម៉ឺនតោន  ហើយតម្លៃផលិតកម្មត្រូវបានឡើងដល់ ៧៩០ លានយ័ន ឬ ១១៧ លានដុល្លារអាមេរិក ។ ឆ្នាំនេះដាំបន្លែមានចំនួន១៧៥៣០ ហិកតាបានធ្វើឱ្យកសិករដាំបន្លែបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងមានជីវភាពធូរធារ៕

រូបភាពដោយ Pu JiayongមកពីXinhua

ការបកប្រែដោយលីហ្សា