ទេសភាពក្នុងរដូវរំហើយរបស់ខឺអឺឆេងដ៏ចម្រុះពណ៌ធ្វើឱ្យមនុស្សឈ្លក់វង្វេង

2020-10-15 15:41:07 |ប្រភព:yunnangateway

បច្ចុប្បន្ននេះ  តំបន់ការពារធម្មជាតិថ្នាក់ជាតិដាឆេងកូវនៅខណ្ឌខឺអឺឆេងរបស់ទីក្រុងថុងលាវភូមិភាគស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុង  រូបភាពទាំងអស់គឺស្លឹក Leafថតនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិ  ទេសភាពក្នុងរដូវរំហើយដ៏ចម្រុះពណ៌ធ្វើឱ្យមនុស្សឈ្លក់វង្វេង​​៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Liu Yide

បកប្រែដោយលីហ្សា