នៅឆ្នាំ២០១៩ផលិតផលក្នុងខេត្តសរុបនៃខេត្តយូណានដល់២៣២២.៣៧៥ពាន់លានយ័ន មានកំណើនខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគទូទាំងប្រទេសចិន

2020-01-22 17:31:37 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី២១ ខែមករា អ្នកសារព័ត៌មានទទួលដំណឹង​​ពីនាយកដ្ឋាន​ជាតិស្ថិតិ​​ចិនបានឱ្យដឹងថា  ឆ្នាំ២០១៩  ខេត្តយូណានបានសម្រេចផលិតផលក្នុងខេត្តសរុបដល់២៣២២.៣៧៥ពាន់លានយ័ន  បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនបានកើនឡើង៨.១%កំណើននេះខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគទូទាំងប្រទេសចិន​ដែល​មាន​​ចំនួនត្រឹម២.០%៕

អ្នកសារព័តមាន៖ Fan Chuyan Li Hongkai

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា