ទំហំនាំចេញនាំចូលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅត្រីមាសនៃខេត្តយូណានមានចំនួន៦៥៨៦លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបានធ្លាក់ចុះ៦.៣%បើធ្រៀបធៀបនឹងពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំមុន

2020-04-22 17:30:25 |ប្រភព:yunnangateway

តាមទិន្នន័យប្រកាសពីនាយកដ្ឋានគយគុនមីញនៅថ្ងៃទី២០បានបង្ហាញថា  ក្នុងត្រីមាសនៅឆ្នាំនេះ   ទំហំនាំចេញនាំចូលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានចំនួន៦៥៨៦លានដុល្លារអាមេរិក  បើធ្រៀបធៀបនឹងពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំមុនបានធ្លាក់ចុះ៦.៣%។  ក្នុងនោះ  ការនាំចេញមានចំនួន២៤៨៤លានដុល្លារអាមេរិក  បានធ្លាក់ចុះ១៦.៧%  ការនាំចូលមានចំនួន ៤១០១លានដុល្លារអាមេរិក  បានកើនឡើង១.៤%៕

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា