ខេត្តយូណានបានបង្កើននាំចេញអគ្គិសនីក្នុងត្រីមាសទី១ ដើម្បីធានាតម្រូវការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៃប្រទេសជិតខាងនៅខេត្តយូណាន

2020-04-24 17:46:34 |ប្រភព:yunnangateway

អ្នកសារព័ត៌មានទទួលដំណឹងពី ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិយូណាននៃបណ្តាញអគ្គិសនីខាងត្បូងចិនបានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុននេះធានាតម្រូវការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដោយសកម្មចំពោះប្រទេសជិតខាងនៅខេត្តយូណានប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលប្រឆាំងការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩  បានសម្រេចបរិមាណអគ្គិសនីនាំចេញសរុប១០២៤លានគីឡូវ៉ាត់។  ក្នុងនោះ  ចំនួនអគ្គិសនីនាំចេញមានចំនួន ៩០៤លានគីឡូវ៉ាត់  កើនឡើង១៣.១%បើប្រៀបធៀបពេលដូចគ្នានឹងឆ្នាំមុន  សម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំចេញអគ្គិសនីចំនួន១៨១លានគីឡូវ៉ាត់  កើនឡើង៤២៨.៥%បើប្រៀបធៀបពេលដូចគ្នានឹងឆ្នាំមុន៕

 

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា