ខេត្តយូណានផ្តល់ថវិកា ៨០ លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងគ្រោះរាំងស្ងួត

2020-04-28 17:57:19 |ប្រភព:yunnangateway

យោងតាមដំណឹងពីមន្ទីរធារាសាស្ត្រខេត្តយូណាននាថ្ងៃទី២៥ ខែមេសាបានឱ្យដឹងថា  គិតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា  ទូទាំងខេត្តយូណានបានបញ្ជូនធនធានមនុស្សប្រឆាំងគ្រោះរាំងស្ងួតចំនួន១២០.២៣ ម៉ឺននាក់  និងថវិកាប្រឆាំងគ្រោះរាំងស្ងួតចំនួន ៨០ លានដុល្លារអាមេរិក។  ក្នុងនោះ បានជួយដោះស្រាយបញ្ហាការលំបាកដល់មនុស្សចំនួន១៥៤.១៣ម៉ឺននាក់និងសត្វស្រុកធំៗចំនួន៤៥.៤២ម៉ឺនក្បាលក្នុងបញ្ហាទឹកបរិភោគ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Chen Jing

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា