វិស័យទេសចរណ៍នៅខេត្តយូណានបានងើបឡើងវិញជាបន្ទបន្ទាប់

2020-05-06 18:56:50 |ប្រភព:yunnangateway

ក្នុងថ្ងៃសម្រាកបុណ្យពលកម្មទេសចិន ដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា  ទូទាំងប្រទេសចិនបានទទួលភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកចំនួនសរុប១១៥លាននាក់  បានទទួលប្រាក់ចំណូលពីទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក៦៧១០លានដុល្លារអាមេរិក  នេះបើកតាមស្ថិតិពីក្រសួងវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ប្រទេសចិន។ 

ខេត្តយូណានបានទទួលភ្ញៀវទេសចរមានចំនួនសរុប៩៩៦.៦២ម៉ឺននាក់  ដែលបានត្រឡប់មកដល់៦៦.៨%នៃចំនួនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន បានទទួលប្រាក់ចំណូលពីទេសចរណ៍១១០៨លានដុល្លារអាមេរិក  ដែលបានត្រឡប់មកដល់៦៨.៦%នៃចំនួនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ 

ទូទាំងខេត្តយូណានបានបើកតំបន់ទេសចរណ៍ចំនួន៣២៨  អត្រាបើកដល់៩៨.៥%។  សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយដែលបានបើកដំណើរការឡើងវិញមានចំនួន៤៥៤  ស្មើនឹង ៧៤.៤%នៃសណ្ឋារគារសរុប​។  ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍បើកដំណើការក្នុងតំបន់ខេត្តមានចំនួន៣៨២ស្មើនឹង ៣៦.៥%នៃទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍សរុប​។ អ្នកជំនាញមន្ទីរវប្បធម៌និងទេសចរណ៍ខេត្តយូណានបង្ហាញថា  ទីផ្សារវិស័យទេសចរណ៍ទូទាំងខេត្តយូណានត្រូវបានងើបឡើងមកវិញហួសពីការរំពឹងទុក៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖Wang Huan

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា