សាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យនៃខេត្តយូណានទាំងអស់បានបើកបវេសនកាលក្នុងពេលខុសគ្នា

2020-05-07 16:50:42 |ប្រភព:yunnangateway

យោងតាមស្ថានភាពប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩នៃខេត្តយូណានកាន់តែល្អប្រសើរ  ថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣នៃសាលាបឋមសិក្សាខេត្តយូណានបានបើកបវេសនកាល​​ជាផ្លូវការ។  បច្ចុប្បន្ននេះ  សាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យនៃខេត្តយូណានទាំងអស់បានបើកបវេសនកាល  ហើយប្រែមកជាស្ថានភាព​ធម្មតា។

ដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ឱ្យបានល្អ  ខេត្តយូណានទាមទារសាលានីមួយៗរៀបចំឱ្យសិស្សបើកបវេសនកាលក្នុងពេលខុសៗគ្នា  និងពាក់ម៉ាស់  ព្រមទាំងក្នុងមួយថ្ងៃត្រួតពិនិត្យកម្តៅរាងកាយបីដង៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Li Maoying Zhu Hongxia

អ្នកបកក្រែ៖ លីហ្សា