អ្នកជំនាញជាង១០០រូបមកពីប្រទេស៧រៀបជំកិច្ចប្រជុំអនឡាញដើម្បីចែករំលែកបទពិសោ