លទ្ធផលសុទ្ធតែជាអវិជ្ជមាន! ខេត្តយូណានបានធ្វើតេស្តអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិចជំងឺកូវីដ ១៩ សម្រាប់ផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រ រួមទាំងវត្ថុនិងមនុស្សពាក់ព័ន្ធផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រ

2020-06-15 17:36:42 |ប្រភព:yunnangateway

បញ្ជាការដ្ឋាននៃក្រុមដឹកនាំប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ខេត្តយូណានបានរៀបចំធ្វើតេស្តអាស៊ីត​នុយក្លេអ៊ិចជំងឺកូវីដ១៩សម្រាប់ផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រទូទាំងខេត្តយូណាន នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ។ ការធ្វើតេស្តអាស៊ីត​នុយក្លេអ៊ិចជំងឺកូវីដ១៩សម្រាប់ផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រ  ជ្រុញ និងអ្នកលក់គ្រឿងសមុទ្រតាមផ្សារគ្រឿងសមុទ្រ  ផ្សារទំនើប  ភោជនីយដ្ឋាន ផ្សារលក់កសិផលជាដើម ។  គិតដល់ម៉ោង១៧ ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា  ទូទាំងខេត្តយូណានបានប្រមូលគំរូសរុបចំនួន១៨១៧ ឯលទ្ធផលសុទ្ធតែជាអវិជ្ជមាន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Chen Xinlong

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា