ភ្នំជីជូនៃទីក្រុងដាលីខេត្តយូណានហាក់ដូចជាឋានសួគ៌

2021-01-15 16:00:42 |ប្រភព:yunnangateway

នៅយប់ថ្ងៃទី ១១ ខែមករាភ្នំជីជូនៃស្រុក ពីនឈួន មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិបៃដាលីខេត្តយូណានបានធ្លាក់ព្រិលដំបូងនៅឆ្នាំនេះទន្ទឹមនឹងនោះ  ភ្នំជីជូបានបង្កើតទិដ្ឋភាពសមុទ្រពពកដ៏អស្ចារ្យដែលបង្ហាញពីទេសភាពគួរឱ្យទាក់ទាញ។ពេលឡើងភ្នំ  ហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងឋានសួគ៌៕

ប្រភពរូបថត៖Wu Songjiang Cha kaiyun Bai Chengzhong

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា