ថតយកភ្នំឈាងសៅ ឃុំទានថាន ទីក្រុងតឺងឈុង ខេត្តយូណានពីអាកាស៖​ ព្រិលនៅរដូវរងាដ៏ស្រស់ស្អាត ដូចជាពិភពក្នុងរឿងនិទាន

2021-02-02 18:41:55 |ប្រភព:xinhua

ថ្មីៗនេះ ​ភ្នំឈាងសៅ ឃុំទានថាន ទីក្រុងតឺងឈុង ខេត្តយូណាន បានធ្លាក់ព្រិល ​នៅលើភ្នំពោរពេញដោយ​​ព្រិល ​ដែលមើល​ទៅសស្អាត ​នៅក្នុងព្រៃ ​ផ្លូវតូច ​ប្រព័ន្ធទឹកក៏មានព្រិលដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរ ​បើយើងដើរក្នុងភ្នំនេះ ​ហាក់ដូចជាដើរនៅពិភពក្នុង​រឿង​​និទាន ​។

  បកប្រែដោយ ​លូវ ​រ៉ុង