អ្នកលោតម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគ ​ដែលធ្វើការ បន្តផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ម៉ុងសាយរយៈពេល ​២០ ​ឆ្នាំ ​

2021-02-05 18:12:04 |ប្រភព:

លោក ​ ​ពី ​ហ្វូហួរ ​ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ទីតាំងម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគ គ័ងវួយ គាត់ចាប់ផ្តើមធ្វើការពាក់ព័ន្ធម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគ​តាំងពី​អាយុ ២២ ​ឆ្នាំ ហើយបានធ្វើការម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគរយៈពេល ២០ ​ឆ្នាំមកហើយ។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ​គាត់ព្រួយ​បារម្ភចំពោះយុវវ័យដែល​មិនចង់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគ ​។ ​ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ​មានសកម្មភាពលោតម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគ​ចូល​ទៅ​ក្នុងសាលា ដែលផ្លាស់ប្តូរខុសពីមុន ​។ លោក ​ ​ពី ហ្វូហួរ ​បានបញ្ជាក់ថា ​”កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំមានអ្នកកើតក្រោយ ឆ្នាំ ​​១៩៩០ ​និងអ្នកកើតក្រោយឆ្នាំ២០០០ ​ហើយក៏មានអ្នកកើតក្រោយ ឆ្នាំ​​២០១០ ផងដែរ ​។ យុវវ័យចូលរួមក្នុងវិស័យម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគ នឹងធ្វើឱ្យវប្បធម៌បន្តវេនបានល្អប្រសើរ។” ​

ម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគរបស់ភូមិ​កាំងវីមានប្រវត្តិសាស្រ្តយូរលង់ណាស់មកហើយ។ ​២០០ ឆ្នាំមុន ភូមិនេះមានក្រុមម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគ ​ដើម្បី​អបអរសាទគ្រប់បុណ្យពិធីនានា ។ សព្វថ្ងៃនេះ  លោក ​ ​ពី ​ហ្វូហួរ ដែលមានអាយុ ​៤២ ​ឆ្នាំ​ កំពុង​បន្តផ្សាព្វផ្សាយ​ប្រពៃណីម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគ​នេះ។ គាត់សង្ឃឹមថា ពេលអនាគត គាត់អាចរកឃើញអ្នកចូលចិត្តម៉ុងសាយ ​និងរាំនាគកាន់តែច្រើន ​។

បកប្រែដោយ លូវ ​រ៉ុង