ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលស្វែងរកប្រភពវីរុសនឹងទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី១៤ខែមករាដើម្បីធ្វើការងារស្វែងរកប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ១៩

2021-01-11 17:41:10 |ប្រភព:CRI

គេហទំព័រផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុខាភិបាលចិនបានចេញផ្សាយព័ត៌មានថា  ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលស្វែងរកប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ១៩នឹងទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី១៤ខែមករា ​ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនស្តីពីការស្វែងរកប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ១៩៕

អ្នកបកប្រែ:Kong Siqi