ចំណងមិត្តភាពនិងនិស្ស័យរវាងចិននិងកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩

2021-02-08 17:07:03 |ប្រភព:

 ប្រទេសចិននិងកម្ពុជាជាប្រទេសជិតខាងដ៏ជិតស្និទ្ធនិងស្មោះត្រង់ដូចបងប្អូន។បន្ទាប់ពីបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរយៈពេល៦៣ឆ្នាំមក​  មិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាកាន់តែមានភាពរស់រវើក។ប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩   ដែលបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថា​​​  ប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាគឺជា“មិត្តដែកថែប” ដែលអាចរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នា៕