វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ ១៩ ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញ

2021-02-08 17:36:04 |ប្រភព:

នាថ្ងៃទី ​៧ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០២១ ក្រុមការងារបានទទួល ​និងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង ​ដែលជាជំនួយដោយប្រទេសចិននៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​​អន្តរជាតិភ្នំពេញ​ ​។

នាថ្ងៃទី ​៧ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០២១​ វ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលទី១ ​ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិន បានត្រូវបញ្ជូន​មកដល់ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា បានទៅទទួលយកវ៉ាក់សាំងនៅអាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិភ្នំពេញ​ដោយផ្ទាល់តែម្ដង ​។

បកប្រែដោយ ​លូវរ៉ុង

 

នាថ្ងៃទី ​៧ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០២១ ក្រុមការងារបានទទួល ​និងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង ​ដែលជាជំនួយដោយប្រទេសចិននៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​​អន្តរជាតិភ្នំពេញ​ ​។

នាថ្ងៃទី ​៧ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០២១  ​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីការទទួល​វ៉ាក់សាំង ​ដែលជាជំនួយដោយប្រទេសចិននៅអាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិភ្នំពេញ​ ​។

នាថ្ងៃទី ​៧ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០២១ ក្រុមការងារបានទទួល ​និងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង ​ដែលជាជំនួយដោយប្រទេសចិននៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​​អន្តរជាតិភ្នំពេញ​ ​។

នាថ្ងៃទី ​៧ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០២១ ក្រុមការងារបានទទួល ​និងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង ​ដែលជាជំនួយដោយប្រទេសចិននៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​​អន្តរជាតិភ្នំពេញ​ ​។

រូបថតវ៉ាក់សាំង​ដែលជាជំនួយដោយប្រទេសចិនថតនៅអាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិភ្នំពេញ ​នាថ្ងៃទី ​៧ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០២១ ។