ប្រទេសចិនប្រកាសពីរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៤នៃមហាសន្និបាតសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស​ចិន​នីតិកាលទី១៣

2021-03-01 18:30:04 |ប្រភព:CRI

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៥នៃ​គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាលទី១៣ដែលបានបើកធ្វើនៅថ្ងៃទី១ខែមីនាបានសម្រេចថា ​កិច្ចប្រជុំលើកទី៤នៃមហាសន្និបាតសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស​ចិន​នីតិកាលទី១៣នឹង​បើកធ្វើនៅថ្ងៃទី៤ខែមីនាឆ្នាំ២០២១នៅទីក្រុងប៉េកាំង។របៀបវារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំលើកនេះគឺ៖ស្តាប់និងពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ការងារនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​និងរបាយការណ៍ស្តីពីសភាពការណ៍នៃ​សេចក្តីស្នើច្បាប់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី៣នៃមហាសន្និបាតសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស​ចិន​នីតិកាលទី១៣ ​ក៏ដូចជាចូលរួម​កិច្ចប្រជុំលើកទី៤​នៃមហាសន្និបាតសភាតំណាង​ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស​ចិននីតិកាលទី១៣នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ​ដើម្បីស្តាប់​និងពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ការងាររដ្ឋាភិបាលនិងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀត ​ព្រមទាំងពិគ្រោះពិភាក្សាអំពីផែនការ៥ឆ្នាំទី១៤ស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការអភិវឌ្ឍសង្គម ​និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទិសដៅរយៈពេលវែងឆ្នាំ២០៣៥។