សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងគុនមីញ ត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការ

2021-10-14 18:03:32 |ប្រភព:CRI

  រសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ កិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាត​ជីវចម្រុះនៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ឆ្នាំ ២០២០​(ដំណើរកាលទី១)បានអនុម័ត”សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងគុនមីញជាផ្លូវការ” ។ សេចក្តីប្រកាសនេះបាន​សន្យាថា នឹងធានាដល់ការអភិវឌ្ឍ ការអនុម័តនិងការអនុវត្ត ​​”ក្របខ័ណ្ឌជីវចម្រុះជាសកលក្រោយឆ្នាំ ២០២០” ប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបង្វែរនិន្នាការបាត់បង់ជីវចម្រុះនាពេលបច្ចុប្បន្ន​ និងធានាដល់ការស្តារជីវចម្រុះ​ឡើងវិញ​នៅឆ្នាំ​ ២០៣០ ​ដើម្បីសម្រេចបាននូវទស្សនទានឆ្នាំ ២០៥០ ​ស្តីពី”សុខដុមនីយកម្មរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិ”​ដោយគ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ ។ 

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉