ប្រទេសចិនរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២១នាក់ ក្នុងចំណោមនេះមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន១៣នាក់ជាករណីក្នុងស្រុក

2021-10-21 17:06:44 |ប្រភព:xinhua

  គិតត្រឹមម៉ោង​ ០ ដល់ ម៉ោង​២៤ ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១  យោងតាមរបាយការណ៍ពីខេត្ត(តំបន់ស្វយ័ត ទីក្រុង)​ចំនួន ៣១ ប្រទេសចិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ២១ នាក់ ក្នុងចំណោមនេះ មានអ្នកជំងឺ ៨ នាក់នាំចូលពី​បរទេស អ្នកឆ្លងជំងឺនៅក្នុងស្រុកចំនួន ១៣ នាក់ គ្មានករណីអ្នកស្លាប់ថ្មី គ្មានករណីអ្នកសង្ស័យ។ នាថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា អ្នកសះស្បើយចំនួន ៣៤ នាក់ ។

  គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១  តាមរបាយការណ៍ពីខេត្ត(តំបន់ស្វយ័ត ទីក្រុង)ចំនួន ៣១ នៃប្រទេសចិន បច្ចុប្បន្ន​ ចំនួនអ្នកជំងឺកំពុងព្យាបាលមានចំនួន ៤៩២ នាក់ (គ្មានអ្នកឈឺធ្ងន់)​ អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួនសរុប ៩១,៤៩៤ នាក់  អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន៤៦៣៦ នាក់ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន ៩៦,៦២២ នាក់  ។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉