ស្ថានភាពថ្មីនៃជំងឺកូវីដ១៩គិតមកដល់ម៉ោង២៤ ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា

2021-11-12 17:19:58 |ប្រភព:xinhua

  ចាប់ពីម៉ោង០ដល់ម៉ោង២៤ ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ខេត្តចំនួន៣១(បូករួមទាំងមណ្ឌលស្វយ័ត និងទីក្រុង)និង កងផលិតកម្មនិងការស្ថាបនាភូមិភាគស្វយ័តស៊ីជាំងនៃប្រទេសចិន បានរាយការណ៍ករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩បានបន្ថែម ៩៨ ករណី ក្នុងនោះ ករណីនាំចូលពីមានចំនួន ១៩ ករណី ករណីក្នុងស្រុកមាន ៧៩ ករណី(ខេ‌ត្តលាននីងមាន ៥២ ករណី ខេត្តហឹណានមាន ១២ ករណី ទីក្រុងប៉េកាំងមាន ៦ ករណី  ខេត្តហីឡុងជាំង ៥ ករណី ខេត្តហឹបៃ៉ មាន ២ ករណី ខេត្តជាំងស៊ីមាន ១ ករណី ខេត្តយូណានមាន ១ ករណី) គ្មានករណីស្លាប់។ ថ្ងៃនេះផងដែរ មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៦៤ ករណី។ 

   អ្នកបកប្រែ៖李润菁