ការងាររៀបចំនៃពិព័រណ៍នាំចូលចិនអន្តរជាតិលើកទី ៥ កំពុងដំណើរការប្រកបដោយរបៀបរៀបរយ

2022-11-03 17:29:48
ប្រភព:ការងាររៀបចំនៃពិព័រណ៍នាំចូលចិនអន្តរជាតិលើកទី ៥ កំពុងដំណើរការប្រកបដោយរបៀបរៀបរយ

ពិព័រណ៍នាំចូលចិនអន្តរជាតិលើកទី ៥ នឹងបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំនេះ។ បច្ចុប្បន្ន ការងាររៀបចំតាំងពិព័រណ៍ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ជាតិចិនដែលស្ថិតនៅក្រុងសៀងហៃបានដំណើរការប្រកបដោយរបៀបរៀបរយ៕

ប្រភព៖ស៊ីនហួចិន

អ្នកសារព័ត៌មាន៖វ៉ាងសៀង

អ្នកបកប្រែ៖ 李吒

ការងាររៀបចំនៃពិព័រណ៍នាំចូលចិនអន្តរជាតិលើកទី ៥ កំពុងដំណើរការប្រកបដោយរបៀបរៀបរយ