គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីកម្ពុជាកំពុងសាងសង់យ៉ាងរលូន

2022-11-15 16:23:38
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន
គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីកម្ពុជាកំពុងសាងសង់យ៉ាងរលូន