ការសាកល្បងដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន Jakarta-Bandung ទទួលបានជោគជ័យ

2022-11-18 17:58:23
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន Jakarta-Bandung ដែលសាងសង់រួមគ្នាដោយប្រទេសចិន និងឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បងជាលើកដំបូង សូចនាករបច្ចេកទេសនានាដែលទទួលបានពីការសាកល្បងបង្ហាញថាដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរ និងទទួលបានជោគជ័យ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖យូ ឈានលាំង វាំង អាវណា

អ្នកបកប្រែ៖Li Zha

ការសាកល្បងដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន Jakarta-Bandung ទទួលបានជោគជ័យ