ក្រុងភូអឺ ខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន បានចូលដល់រដូវប្រមូលផលកាហ្វេ

2022-11-18 18:01:44
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្មីៗ​នេះ តំបន់​ផលិត​កាហ្វេ​នៅ​ទីក្រុងភូអឺ ខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន បានចូលដល់រដូវប្រមូលផលកាហ្វេ។ ទីក្រុងភូអឺមានភាពល្បីល្បាញដោយសារផ្លូវសេះដឹកស្លឹកតែ និងស្លឹកតែភូអឺ ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ បានក្លាយជាតំបន់ផលិតកាហ្វេដែលមានផ្ទៃដីដាំកាហេ្វធំជាងគេ និងទិន្នផលធំបំផុតទូទាំងប្រទេសចិន។ នៅឆ្នាំ២០២១ ផ្ទៃដីដាំកាហ្វេក្នុងក្រុងភូអឺបានកើនឡើងដល់ ៤៤៥៣៣ ហិកតា ដែលមានទិន្នផលស្នើនឹង ៤៦ ពាន់តោន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ចាំង វិនយ៉ាវ

អ្នកបកប្រែ៖Li Zha

ក្រុងភូអឺ ខេត្តយូណាន ប្រទេសចិន បានចូលដល់រដូវប្រមូលផលកាហ្វេ