សត្វបក្សី Black stork ជាសត្វព្រៃការពារដ៏សំខាន់ថ្នាក់ជាតិទីមួយ បានបង្ហាញខ្លួននៅទីក្រុងបោសាន ខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិន

2022-12-08 17:15:12
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

សត្វបក្សីBlack stork ជាសត្វព្រៃការពារដ៏សំខាន់ថ្នាក់ជាតិទីមួយ​ បានបង្ហាញខ្លួននៅទីក្រុងបោសាន ខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិន៕

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

សត្វបក្សី Black stork ជាសត្វព្រៃការពារដ៏សំខាន់ថ្នាក់ជាតិទីមួយ បានបង្ហាញខ្លួននៅទីក្រុងបោសាន ខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិន