ទិន្នផលស្បៀងប្រទេសចិនបានកើនឡើង និងទទួលបានការប្រមូលផលដ៏ល្អប្រសើរ

2022-12-14 11:35:01
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

យោងតាមទិន្នន័យដែលប្រកាសដោយនាយកដ្ឋានស្ថិតិជាតិចិននៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ បានឱ្យដឹងថា ទិន្នផលស្បៀងរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើង និងទទួលបានការប្រមូលផលដ៏ល្អប្រសើរ។  ទិន្នផលស្បៀងសរុបនៅក្នុងប្រទេសចិនបានឈានដល់ ៦៨៦,៥៥ លានតោន កើនឡើង ៣,៧ លានតោន ស្មើនឹងកើនឡើង ០,៥% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ហើយទិន្នផលស្បៀងប្រចាំឆ្នាំនៃប្រទេសចិនលើសពី  ៦៥០ លានតោនក្នុងរយៈពេល ៨ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ វ៉ី យូឃួន

កបកប្រែ ៖ Shen Yan

ទិន្នផលស្បៀងប្រទេសចិនបានកើនឡើង និងទទួលបានការប្រមូលផលដ៏ល្អប្រសើរ