ការទស្សនាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅពិព័រណ៍អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦

2022-11-22 13:40:22
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

គម្រោង​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបីជាច្រើនបានបង្ហាញមុខក្នុងពន្លាទេសចរណ៍-វប្បធម៌នៅក្នុងពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦ និងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញនាំចូលគុនមីញប្រទេសចិនលើកទី ២៦ ដែលបានទាក់ទាញទស្សនិកជនជាច្រើន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ឆេង ស៊ីនប៊ូ

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha

ការទស្សនាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅពិព័រណ៍អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី ៦