ខេត្តសៀងស៊ី៖រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកដឹកជញ្ជូនទំនិញត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

2022-01-13 15:23:59 |ប្រភព:xinhua

  នាថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ សង្កាត់សៀស៊ីនខេត្តសៀងស៊ីជាកន្លែងពិសោធន៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកដឹកជញ្ជូនទំនិញ ដើម្បីធានាមនុស្សក្នុងសហគមន៍បិទមានតម្រូវការក្នុងការរស់នៅ ។ រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកដឹកជញ្ជូនទំនិញអាចធ្វើដំណើរ ៦.៥ គីឡូម៉ែត្រ រាល់ថ្ងៃអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញ ៦ ដង មួយដងអាចបន្ទុក ៣២០ គីឡូក្រាម ។  

នាថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកដឹកជញ្ជូនទំនិញធ្វើដំណើរការនៅលើផ្លូវក្នុងសង្កាត់សៀស៊ីនខេត្តសៀងស៊ី ។

នាថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារមួយ អ្នកការងារកំពុងដាក់ទំនិញលើរថយន្តគ្មានមនុស្សបើកដឹកជញ្ជូនទំនិញ ។

នាថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកដឹកជញ្ជូនទំនិញធ្វើដំណើរការនៅលើផ្លូវសាំងយឺក្នុងសង្កាត់សៀស៊ីនខេត្តសៀងស៊ី ។

នាថ្ងៃទី ៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកដឹកជញ្ជូនទំនិញធ្វើដំណើរការនៅលើផ្លូវសាំងយឺក្នុងសង្កាត់សៀស៊ីនខេត្តសៀងស៊ី ។ 

 

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉