រដ្ឋបាលជាតិស្ថិតិចិន៖ ទំហំសរុបនៃការលក់រាយទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ បានកើនឡើង ១២,៥%

2022-01-17 16:58:33 |ប្រភព:CRI

  ឆ្នាំ​ ២០២១ ការ​លក់រាយ​ទំនិញប្រើប្រាស់​ក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសចិនចិន​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​២០២១​ សម្រេចបាន​ទំហំ​សរុប​ ៤៤,០៨២៣ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន​​​ កើនឡើង​ ​១២,៥%​ បើធៀបនឹង​ឆ្នាំ​ ២០២០ ​ល្បឿន​កំណើនក្នុង​ពីរឆ្នាំ​​ជាមធ្យម​គឺ​ ៣,៩% ក្នុងនោះ​ ​ទំហំសរុប​នៃការលក់រាយ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​ក្រៅពី​រថយន្ត​គឺ​ ៣៩,៧០៣៧ ទី្រលានយាន់ប្រាក់ចិន​ ​កើនឡើង​ ​១២,៩%។

  ឆ្នាំ​ ២០២១ ​ការ​លក់រាយ​ទំនិញប្រើប្រាស់តាម​អនឡាញ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេសចិន​សម្រេច​បាន​ទំហំ​ ១៣,០៨៨៤ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន​ ​កើនឡើង​ ​១៤,១%បើធៀបនឹង​ឆ្នាំ​២០២០ ​ក្នុងនោះ​ ការលក់រាយ​ទំនិញ​ជាក់ស្តែង​តាមអនឡាញ​មាន​ចំនួន​ ​១០,៨០៤២​ ទ្រីលាន​យាន់​ប្រាក់​ចិន​ ​កើនឡើង​ ១២%៕