ភូមិ​អូឡាំពិក​រដូវរងា​ប៉េកាំង​នឹង​ត្រូវ​ប្តូរ​ទៅជា​ភូមិ​ប៉ារ៉ាឡាំពិក​រដូវរងាប៉េកាំង

2022-02-22 18:14:32 |ប្រភព:CRI

  នៅថ្ងៃទី ២១ខែកុម្ភៈ ១ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងាទីក្រុងប៉េកាំង  ភូមិអូឡាំពិករដូវរងាទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋ​ភាពពីកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាទៅជាកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិករដូវរងា ក្នុង​នោះ រួមមាន រូបសញ្ញានៃគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាឡាំពិកអន្តរជាតិ រូបសញ្ញានៃកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិករដូវរងាទីក្រុងប៉េកាំង និងរូបតុក្កតា ​Shuey Rhon Rhonតំណាងកីឡាប៉ារ៉ា​ឡាំពិករដូវរងាក្រុងប៉េកាំង​ ព្រមទាំងរូប​ភាព​តំណាងកីឡា​ផ្សេងៗ​។

  យោងតាមសំណូមពររបស់គណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាឡាំពិកអន្តរជាតិ ជាគោលការណ៍នៅខាងក្នុងកីឡដ្ឋាននានា ទិដ្ឋភាពនិងរូប​សញ្ញាទូទៅនៃកីឡាអូឡាំពិករដូវរងា និងកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិករដូវរងានឹងមិនបាច់ផ្លាស់ប្តូរទេ។ចំណុចសំខាន់គឺផ្លាស់​រូប​សញ្ញា​ពិសេសនៃ​កីឡាអូឡាំពិករដូវរងាទៅជារូបសញ្ញានៃកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិករដូវរងា ​ហើយនិង​បន្ថែមនូវស្លាកសញ្ញាណែនាំជាអក្សរស្ទាបដែលជារឿងដ៏ចាំបាច់ ។