ខេត្តយូណានប្រទេសចិនបានកំណត់តម្លៃធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ១៩ដោយប្រើប្រាស់បន្ទះតេស្ត មិនអាចលើសពី ១៥ យ័ន(២.៣ដុល្លារអាមេរិក)

2022-03-21 17:12:31 |ប្រភព:វេបសាយ Chuncheng

  ថ្មីៗនេះ ខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិនបានផ្សាព្វផ្សាយតម្លៃធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ១៩ដោយប្រើប្រាស់បន្ទះតេស្តមិន​លើស​ ១៥យ័ន/ដង (២.៣ដុល្លារ/ដង) ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២។

  ពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ១៩ដោយប្រើប្រាស់បន្ទះតេស្តក្នុងមន្ទីរពេទ្យ មិនត្រូវចុះឈ្មោះ មន្ទីរពេទ្យ​មិនត្រូវយកថ្លៃសេវានោះទេ ។ បើពលរដ្ឋបានទិញបន្ទះតេស្តដោយខ្លួនឯង មន្ទីរពេទ្យមិនអាចយកថ្លៃសេវាកម្មធ្វើតេស្ត​រកជំងឺកូវីដ១៩ទេ ។

  ប្រភព៖វេបសាយ Chuncheng

​  ​ អ្នកប្រែ៖刘蓉